Gebruikers-overeenkomst

 

1 juli 2020

Op alle diensten van Homie zijn de Algemene Voorwaarden conform het Thuiswinkel Waarborg Certificaat van kracht. Deze gebruikersovereenkomst bevat aanvullende voorwaarden, verplichtingen en afspraken.          

1. Partijen

Dienstverlener: Homie B.V., ook handelend onder Homie Pay-Per-Use (hierna “Homie” of “service aanbieder” genoemd), een in Nederland geregistreerd bedrijf met KvK registratienummer 66592429, gevestigd aan de Julianalaan 67a, 2628 BC Delft, Nederland.

Contactgegevens:
phone: 015 – 7601615
email: info@homiegroup.com

Gebruiker: [firstname] [lastname] (hierna “gebruiker” of “klant” genoemd), wonende [address], [postcode], [town], Nederland.

Contactgegevens:
telefoon: [phone]
e-mail: [email address]

 

2. Aangeboden dienst


Homie stelt gebruiker een goed functionerende Homie machine ter beschikking, waarvan het gebruik via een ingebouwde ‘tracker’ wordt geregistreerd. Gebruiker ontvangt voor elk afzonderlijk gebruik een rekening, waarbij de prijs per [was/droogbeurt verschilt, afhankelijk van het gekozen programma. Bezorging en installatie, eventuele reparaties en ophalen bij beëindiging van deze overeenkomst zijn gratis. De machine is en blijft eigendom van Homie gedurende en na de contractperiode.

De door Homie aangeboden diensten zijn nog volop in ontwikkeling. Hierdoor is het niet uitgesloten dat zich van tijd tot tijd (kleine) problemen met het [wassen/drogen], het registreren van de [was/droog]beurten en/of betalingen voorkomen. Gebruiker en dienstverlener zijn zich hiervan bewust en zullen elkaar zo goed mogelijk helpen om, mochten bovenstaande problemen zich voordoen, deze zo snel mogelijk te verhelpen.


 

3. Homie’s verplichtingen


3.1 Ter beschikking stellen van een goed functionerend apparaat bij de gebruiker en te allen tijde het gebruik registreren om goed gedocumenteerde facturering mogelijk te maken.
3.2 Indien van toepassing, zorgt Homie bij aflevering van het apparaat kosteloos voor een verantwoorde verwijdering van een oud apparaat, dat klaar moet zijn voor transport op het moment van ophalen.
3.3 Het apparaat te repareren of te vervangen in geval van storing. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving via e-mail of telefoon, zal Homie de gebruiker zo snel mogelijk informeren over corrigerende acties (reparatie of vervanging). Dit wordt gepland in nauw overleg met de gebruiker.
3.4 Regelmatig het gebruik van het apparaat te analyseren om advies te geven over het optimaliseren van de milieuprestaties.
 

4. Verplichtingen van de gebruiker

4.1 Tijdens de bestelprocedure van een wasmachine/wasdroger juiste informatie verstrekken over de toegankelijkheid van het adres en de plaats waar de het apparaat zal worden geïnstalleerd en over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van stroom, water, afvoer en draadloos internet. Onverwachte extra kosten als gevolg van afwijkende omstandigheden ter plekke mogen door Homie in rekening worden gebracht. Dit zal ter plaatse worden besproken en indien mogelijk besloten.
4.2 Tijdens de overeengekomen datum en tijd voor de levering aanwezig te zijn, jezelf te kunnen legitimeren, te tekenen voor ontvangst en ervoor te zorgen dat de locatie waar het apparaat moet worden afgeleverd en geïnstalleerd op de goed toegankelijk is voor de bezorgers.
4.3 Zorgvuldig met het apparaat om te gaan en het apparaat alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.
4.4 Elke 3 maanden een gratis wasbeurt van 90 graden Celsius (in het geval van een wasmachine) te draaien om de binnenkant van de machine te reinigen. Gebruiker wordt elk kwartaal hieraan herinnerd.
4.5 Gebruiker mag derden toestaan gebruik te maken van het apparaat, zolang dit buren en/of vrienden betreft. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor dit derden gebruik. Commercieel gebruik van het apparaat is niet toegestaan.
4.6 Ervoor zorgen dat het apparaat verbonden is met draadloos internet, zodat het gebruik van de machine kan worden geregistreerd. In het geval dat een apparaat langer dan 1 maand offline is, is Homie gerechtigd om de gebruiker, naast de normale gebruikskosten, een offline tarief in rekening te brengen.
4.7 Homie uiterlijk binnen een week op de hoogte brengen van eventuele storingen met het apparaat of van de WiFi-verbinding.
4.8 Geen aanpassingen of reparaties aan een apparaat uit te voeren, of te laten uitvoeren.
4.9 Homie minimaal 1 maand van tevoren op de hoogte te brengen in geval van verhuizing (zowel binnenshuis als naar een ander adres) van het apparaat, om continue monitoring en facturering te verzekeren. Als Homie het apparaat voor de gebruiker verplaatst wordt een verplaatsvergoeding in rekening gebracht; indien de gebruiker zelf het apparaat verplaatst zijn het risico en mogelijke kosten voor de gebruiker.
4.10 Homie op eerste verzoek onverwijld toegang tot het apparaat te verlenen, zodat Homie de toestand daarvan kan inspecteren en mogelijke problemen kan verhelpen.
4.11 In geval van diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en daarna onmiddellijk Homie een kopie van het proces-verbaal te verstrekken. De klant is zelf aansprakelijk voor de vervangingskosten van het apparaat inclusief de aanschafkosten van het apparaat.
4.12 Het apparaat te beschermen tegen van buiten komende oorzaken (zoals bijvoorbeeld water- of brandschade). De klant is aansprakelijk voor de kosten die Homie moet maken om het apparaat te repareren of vervangen inclusief de aanschafkosten van het apparaat, in het geval van zulke schade tijdens het gebruik.
4.13 Het apparaat niet te verkopen, vervreemden, verhuren of verpanden zonder schriftelijke toestemming van Homie, of op andere wijze te handelen in strijd met de belangen van Homie.
4.14 Homie kan het apparaat-eigendom en alle rechten en verplichtingen onder de overeenkomst altijd overdragen aan derden.
4.15 Homie toestaan om de verzamelde gebruikersgegevens na anonimiseren te gebruiken voor modellering en onderzoeksdoeleinden, ook in samenwerking met Homie’s zakelijke partners.

  

5. Tarieven en overige kosten

5.1 Homie zorgt voor gratis afleveren en reguliere aansluiting, eventuele reparaties en indien noodzakelijk, vervanging van het apparaat. Homie verlangt geen borg en ook geen aanbetaling. Bij Homie betaalt de gebruiker dus uitsluitend voor gebruik. Behoudens bijzondere omstandigheden (en in dat geval spreken we dat van tevoren af) komen daar geen extra kosten bij.
5.2 Alle prijzen zijn inclusief btw.
Prijzen per wasbeurt variëren met het gekozen apparaat, het gekozen verbruik, de gekozen temperatuur en het gebruik van de ECO-stand:

Wasmachine met 7 KG trommelinhoud
Temperatuur Kleinverbruiker Grootverbruiker
Koud wassen € 0,60 € 0,50
20 ° C wassen € 0,70 € 0,60
30 ° C wassen € 0,85 € 0,70
40 ° C wassen € 1,25 € 1,00
60 ° C wassen € 1,50 € 1,25
90 ° C wassen € 1,75 € 1,50
Gebruik van de ECO-stand € 0,25 korting € 0,25 korting
Pompen en centrifugeren Gratis Gratis
 

 

Droger met 8 KG trommelinhoud
Droogteniveau Kleinverbruiker Grootverbruiker
Opfris programma € 0,80 € 0,65
Niveau 1 (strijkdroog) € 1,00 € 0,75
Niveau 2 (kastdroog) € 1,50 € 1,25
Niveau 3 (sterk droog) € 2,00 € 1,75
Niveau 4 (extra droog) € 2,25 € 2,00
Tijdsprogramma, afhankelijk van de tijdsduur tussen € 0,75 en € 2,00 € 0,50 en € 1,75
Gebruik van de ECO-stand € 0,25 korting € 0,25 korting
Antikreukstand Gratis Gratis


5.3 Om de levensvatbaarheid van het Homie Pay-Per-Use model te garanderen wordt een minimaal maandelijks bedrag betaalt voor het wassen/drogen. Aan het eind van de maand berekent Homie of het minimum is behaalt. Zo niet betaalt de klant het verschil bij. Minimaal maandelijks tegoed voor gebruikers met een kleinverbruikerstarief is € 12,75 voor wassen. Voor gebruikers met een grootverbruikerstarief is dit € 19,50. Bij de droger is het minimaal maandelijks tegoed voor kleinverbruikers € 15,00. Voor gebruikers met een grootverbruikers tarief is dit € 22,50.
5.4 Bij eventuele gebreken aan het apparaat, het registreren van de [was/droog]beurten en/of de betaling kan Homie besluiten het minimaal maandelijks te betalen bedrag niet in rekening te brengen. Deze eventuele kosten worden dan halfjaarlijks berekend en teruggeboekt.
5.5 Wanneer een apparaat langer dan 1 maand offline is mag Homie een offline tarief van € 25,00/maand in rekening brengen. Machinegebruik zonder internetverbinding wordt wel geregistreerd en wordt naar de Homie-server verzonden zodra de verbinding is hersteld. Homie zal de gebruiker informeren zodra het apparaat langer dan 2 weken offline staat.
5.6 Wanneer het door Homie en/of de klant nodig wordt geacht om langs te komen om het apparaat te (her)verbinden met internet, mag Homie € 12,75 per bezoek in rekening brengen.
5.7 Indien gewenst mag de gebruiker maximaal 2 keer per 12 maanden kosteloos wisselen tussen een kleinverbruikerstarief en grootverbruikerstarief. De wissel zal ingaan op de 1ste van de opeenvolgende maand. Hiervoor dient de gebruiker contact op te nemen met Homie.
5.8 Wanneer Homie helpt bij het verplaatsen/verhuizen van een apparaat, wordt een verplaatsvergoeding van € 75,00 in rekening gebracht.
5.9 Indien de klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip van een levering, servicebezoek of ophaalbezoek zal Homie de gebruiker € 75,00 kosten in rekening brengen in rekening brengen voor het maken van onnodige logistieke kosten.
5.10 Betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen na ontvangst. Betaling geschiedt op de Homie website via iDeal of PayPal.

 

6. Contractperiode en annulering

6.1 Deze overeenkomst treedt in werking zodra de gebruiker via de website van Homie een bestelling heeft geplaatst en Homie deze bestelling heeft aanvaard. Bewoners van de Waddeneilanden komen niet in aanmerking voor Homie-diensten. Het herroepingsrecht (zie Algemene Voorwaarden) eindigt op de dag van installatie van het apparaat ten huize van de gebruiker.
6.2 De gebruikersovereenkomst heeft een minimale looptijd van 6 maanden. Na afloop van deze minimale looptijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
6.3 Bij tussentijdse beëindiging gedurende de minimale looptijd zal Homie
de minimale maandelijkse gebruiksbedragen over de resterende looptijd van de overeenkomst in rekening brengen bij de klant.
6.4 Om logistieke kosten te dekken brengt Homie €75 aan ophaalkosten in rekening wanneer de gebruiker binnen 12 maanden na levering het apparaat laat ophalen.
6.5 Na de minimale looptijd kan iedere partij de overeenkomst per mail opzeggen met
een opzegtermijn van één maand.
6.6 Het overdragen van het Homie apparaat aan een andere gebruiker is alleen mogelijk wanneer het apparaat op dezelfde locatie blijft staan, wanneer Homie tijdig op de hoogte is gesteld door zowel de huidige als toekomstige gebruiker per email en Homie hier goedkeuring voor geeft. De nieuwe gebruiker kan alleen het apparaat overnemen, niet het contract. Bij het overdragen van het apparaat vervallen de eventuele ophaalkosten.
6.7 Alle voorwaarden en prijzen in deze overeenkomst zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 12 maanden na installatie van het apparaat. Prijzen kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de consumentenprijzenindex en worden 1 maand na kennisgeving van kracht. Ook elke overige (prijs) wijziging wordt van kracht 1 maand na aankondiging. Als de gebruiker de herziene voorwaarden niet accepteert, wordt het contract automatisch beëindigd.
6.8 Indien de gebruiker binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst het apparaat niet of onvolledig heeft teruggeven aan Homie, zal Homie de gebruiker de vervangingswaarde van het apparaat en de eventueel extra gemaakte kosten in rekening brengen. Homie stelt deze waarde eenzijdig vast.
6.9 Elk tegoed of tekort op de gebruikersaccount wordt, samen met mogelijk bijkomende kosten, binnen 14 dagen na beëindiging van het contract door Homie tssen de partijen verrekend.
6.10 In het geval gebruiker tekort schiet in de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, dan is gebruiker in verzuim en is Homie gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen en het apparaat terug te vorderen.